Home

|

Projekty z DIGCOMP

Projekty z DIGCOMP

Zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej z dnia 10 czerwca 2016, dotyczącym Nowego Europejskiego Programu na Rzecz Umiejętności, czyli wspólnego działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności, niemal połowa populacji UE nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, a około 20% osób nie posiada ich wcale. Państwa członkowskie, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne muszą podjąć wyzwanie i zainwestować więcej w edukację cyfrową, w tym programowanie i informatykę, w całym spektrum zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem.

Rozwiązywanie problemów, związanych z umiejętnościami cyfrowymi, wymaga podjęcia wysiłków w zakresie polityki i wdrażania systemowych reform kształcenia i szkolenia. Konieczne jest inwestowanie w kapitał ludzki zarówno z publicznych, jak i prywatnych źródeł, zgodnie z paktem stabilności i wzrostu Komisji Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona zostanie w okresie 2014–2020 kwota 30 mld EUR na rozwój umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych, niezbędnych na rynku pracy.

W celu promowania zrozumienia czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe, Komisja Europejska opracowała ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie w ramach projektu DIGCOMP – Digital Competence Framework. Pierwsze opracowanie DIGCOMP 1.0 powstało w 2013 roku. Dostępna jest już nowa, zaktualizowana wersja DIGCOMP 2.0 faza I, opublikowana w czerwcu 2016 i faza II, oznaczona jako DIGCOMP 2.1, opublikowana w  maju 2017.

Kontakt