Home

|

Projekty z DIGCOMP

Projekty z DIGCOMP

Zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej z dnia 10 czerwca 2016, dotyczącym Nowego Europejskiego Programu na Rzecz Umiejętności, czyli wspólnego działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności, niemal połowa populacji UE nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, a około 20% osób nie posiada ich wcale. Państwa członkowskie, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne muszą podjąć wyzwanie i zainwestować więcej w edukację cyfrową, w tym programowanie i informatykę, w całym spektrum zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem.

Rozwiązywanie problemów, związanych z umiejętnościami cyfrowymi, wymaga podjęcia wysiłków w zakresie polityki i wdrażania systemowych reform kształcenia i szkolenia. Konieczne jest inwestowanie w kapitał ludzki zarówno z publicznych, jak i prywatnych źródeł, zgodnie z paktem stabilności i wzrostu Komisji Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona zostanie w okresie 2014–2020 kwota 30 mld EUR na rozwój umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych, niezbędnych na rynku pracy.

W celu promowania zrozumienia czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe, Komisja Europejska opracowała ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie w ramach projektu DIGCOMP – Digital Competence Framework. Pierwsze opracowanie DIGCOMP 1.0 powstało w 2013 roku. Dostępna jest już nowa, zaktualizowana wersja DIGCOMP 2.0 faza I, opublikowana w czerwcu 2016 i faza II, oznaczona jako DIGCOMP 2.1, opublikowana w  maju 2017.

Zastosowanie Ramy DIGCOMP w Polsce

0.1

Realizacja projektów DIGCOMP z EFS w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020

Logo - pokaż więcej

Dofinansowanie na realizację projektów z DIGCOMP można otrzymać przede wszystkim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Największa alokacja środków z EFS dostępna jest w ramach RPO. Ze względu na wydłużony proces wdrażania, w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 pierwsze konkursy na dofinansowanie ze środków EFS zostały rozstrzygnięte dopiero wiosną 2016 w województwie Wielkopolskim i latem 2016 w województwie Zachodnio-Pomorskim.

Ze względu na sporą sumę pieniędzy, przeznaczoną przez Komisję Europejską w perspektywie 2014-2020 na dofinansowanie projektów unijnych, dotyczących poprawy umiejętności cyfrowych osób dorosłych w Polsce, powstało wiele certyfikatów, które nie mają potwierdzonej wartości. Należy się ich bezwzględnie wystrzegać. Wątpliwej jakości certyfikaty poznać można po ofercie, w skład której wchodzi zestaw 15 egzaminów dla obsłużenia całej ramy DIGCOMP. Ilość ta wskazuje na następujący schemat certyfikacji: po jednym egzaminie na obszar kompetencji, na każdym z trzech poziomów zaawansowania, tak, jakby przedmiotem certyfikacji miał być rama odniesienia DIGCOMP a nie konkretne umiejętności komputerowe. Przykładami takich „certyfikatów” są ECCC, ITpass, VCC i wiele innych.

Certyfikacja zgodna z DIGCOMP

0.1

Porady dla beneficjentów projektów z DIGCOMP, dofinansowywanych z EFS

Logo - pokaż więcej
 • Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się, nabytych kompetencji, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję, zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
 • Walidacja to proces sprawdzania, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompe tencji oraz ich weryfikację, w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób:
  • Trafny – weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji,
  • Rzetelny – wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację; wynikiem walidacji jest decyzja, potwierdzająca osiągnięcie efektów uczenia się.
 • Certyfikacja to proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, ze uzyskał określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane, dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.
 • Certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji, powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
 • Instytucją certyfikującą jest instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu – certyfikatu. Instytucjami certyfikującymi mogą być, np. uczelnie, fundacje, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej.
0.2

Jak wybrać odpowiedni certyfikat?

Logo - pokaż więcej
 • Zapoznaj się dokładnie z ofertą instytucji certyfikujących i walidujących dane kwalifikacje.
 • Zapoznaj się z historią działalności instytucji certyfikujących i walidujących dane kwalifikacje.
 • Sprawdź wiarygodność i rozpoznawalność certyfikatów, wydawanych przez instytucje certyfikujące i walidujące dane kwalifikacje.
 • Pamiętaj, że rozpoznawalny i uznawany międzynarodowy certyfikat, jak np. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, może pomóc w znalezieniu pracy na terenie Polski i całej Europy.
0.3

Porady dla realizatorów projektów z DIGCOMP, dofinansowywanych z EFS

Logo - pokaż więcej
 • Projekty z DIGCOMP, dofinansowywane z EFS, dedykowane są przede wszystkim osobom wykluczonym cyfrowo, bez podstawowej wiedzy i umiejętności komputerowych.
 • Rama DIGCOMP nie jest gotowym zestawem 15 programów szkoleniowych, z trzema poziomami zaawansowania dla każdego z pięciu obszarów ramy DIGCOMP. DIGCOMP jest ramą odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie,którą programami szkoleń trzeba dopiero wypełnić.
 • Program szkoleń dla grupy docelowej nie musi obejmować wszystkich 21 kompetencji ramy DIGCOMP.
 • Program szkoleń dla grupy docelowej nie musi obejmować wszystkich 3 poziomów zaawansowania ramy DIGCOMP.
 • Rama DIGCOMP to struktura, zawierająca opis 5 obszarów kompetencji cyfrowych, składających się z 21 kompetencji ramowych (kompetencji odniesienia), w wersji 1.0 na 3 poziomach zaawansowania.
 • Zarówno Krajowe, jak i Europejskie Ramy Kwalifikacji,  zbudowane są analogicznie do Ramy DIGCOMP.  Poszczególne deskryptory odpowiadają danej kwalifikacji. Zestaw efektów uczenia się, opisywany sylabusem, przypisywany jest do poziomu ramy.
 • Rama DIGCOMP umożliwia porównywanie różnych kompetencji szczegółowych z każdego z reprezentowanych obszarów, z kompetencjami modelowymi (odniesienia).
 • Elementy wielu różnych programów szkoleniowych, i odpowiadających im certyfikatów, mogą odpowiadać tej samej kwalifikacji ramowej z ramy DIGCOMP i temu samemu poziomowi zaawansowania.
 • Do tego samego poziomu ramy może być przypisanych wiele różnych kwalifikacji szczegółowych.
 • Rama DIGCOMP w wersji 1.0 określa 3 poziomy kompetencji cyfrowych
  • podstawowe kompetencje  cyfrowe – poziom zaawansowania A,
  • średniozaawansowane kompetencje cyfrowe – poziom zaawansowania B
  • zaawansowane kompetencje cyfrowe – poziom zaawansowania C
 • Rama DIGCOMP w wersji 2.1 jest rozpisana na 8 poziomów zaawansowania. Dotychczasowe poziomy A, B, C odpowiadają poziomom 1-6 Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Poziomy 7-8 obejmą kompetencje specjalistyczne.
 • Poziom zaawansowania C ramy DIGCOMP 1.0 odpowiada  najwyższemu poziomowi zaawansowania zarówno Polskiej, jak i Europejskiej Ramy Kwalifikacji. W obszarze edukacji formalnej jest to wykształcenie wyższe (licencjat, magisterium, doktorat).

Kontakt