Home

|

Wykaz skrótów i definicji

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Wykaz skrótów i definicji

Kilka podstawowych terminów podanych w niniejszym raporcie jest opartych o definicje takie, jakie stosuje się w Europejskich Ramach Kwalifikacji (Parlament Europejski i Rada, 2008).

Kompetencje

W Rekomendacji Dotyczącej Kluczowych Kompetencji kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do kontekstu (Parlament Europejski i Rada, 2006). W kontekście tej pracy, kompetencje są rozumiane jako zbiór wiedzy, postaw i umiejętności.

Wiedza

Wiedza oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk, powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną i / lub faktograficzną.

Umiejętności

Umiejętność oznacza zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z wiedzy praktycznej (know-how) w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji umiejętności określa się je jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność manualną i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

Postawy

Postawy są rozumiane jako motywatory wykonania, podstawa do dalszego właściwego działania. Obejmują wartości, aspiracje i priorytety.

Wymiary

Pojęcie wymiar jest w tej pracy stosowane w ten sam sposób, jaki stosowany jest w Ramie e-umiejętności dla profesjonalistów ICT. W obu tych pracach słowo wymiar odnosi się do struktury ramy, to znaczy sposobu, w jaki pokazywana jest zawartość ramy.

Kontakt