Home

|

DIGCOMP w Polsce

DIGCOMP w Polsce

Projekt DIGCOMP, poświęcony opracowaniu ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli Unii Europejskiej, został zrealizowany przez  Institute for Prospective Technological Studies w Sevilli, wchodzący w skład Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (European Commission’s Joint Research Centre, EC JRC). Pierwsze opracowanie rezultatów badań zostało opublikowane przez EC IRC w 2013 roku pod nazwą „DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe” („DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie”). Od czerwca 2016 dostępna jest pierwsza część nowej wersji opracowania „DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens – The Conceptual Reference Model” („DigComp 2.0: Rama odniesienia kompetencji cyfrowych dla obywateli – pojęciowy model referencyjny”). Druga część, zawierająca rozpisanie ramowych kompetencji cyfrowych na 8 poziomów zaawansowania, ukazała się – jako DIGCOMP v2.1 – w maju 2017.

Polskie Ministerstwo Rozwoju (MR), jako organ udzielający wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10 (iii) Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 (EFS), dotyczącego m.in. poprawy kompetencji osób dorosłych w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i języków obcych, odniosło się do kwestii niedoboru kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, wydało „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Obecnie obowiązująca wersja „Wytycznych…” została wydana we wrześniu 2016 r, poprzednia – w czerwcu 2015 r. Dokument ten zawiera „Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w Priorytecie Inwestycyjnym 10 (iii)”, oparty na ramie DIGCOMP v1.0.

Kontakt