Home

|

Rozdział 2

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Rozdział 2


Dwuetapowy proces aktualizacji


Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli jest zorganizowana w czterech wymiarach. Wymiary 1 i 2 przedstawiają pojęciowy model odniesienia ramy DigComp (zob. Tabela 1 – szare tło). Proces aktualizacji ramy DigComp postępuje w dwóch etapach. Niniejszy dokument opisuje etap 1: aktualizację „pojęciowego modelu odniesienia” – innymi słowy aktualizowanie obszarów kompetencji, nazw kompetencji ramowych i ich opisów.

Tabela 1  Główne wymiary ramy DigComp 2.0

tabela1

Etap 1. aktualizacji ma trzy główne cele: dostosowanie słownictwa, poprawę opisów kompetencji poprzez ograniczenie redundancji oraz włączenie istotnych aktualizacji w zakresie prawodawstwa UE (np. reformy zasad ochrony danych osobowych w UE[1]). Pozostałe wymiary ramy zostaną zaktualizowane i zweryfikowane do końca 2016 roku (zob. Rysunek 1). Drugi etap obejmie aktualizację poziomów zaawansowania, celem włączenia 8 poziomów efektów uczenia się (Wymiar 3.) oraz uaktualnienie przykładów wiedzy, umiejętności i postaw (Wymiar 4.).

Rysunek 1  Dwuetapowy proces aktualizacji ramy DigComp do wersji 2.0

6-rozdz 2 s6-01

Proces aktualizacji ramy DigComp rozpoczął się na początku roku 2015 we współpracy z Grupą Roboczą Edukacja i Szkolenia 2020 ds. Umiejętności Przekrojowych[2]. Grupa ta w trzech oddzielnych sesjach (w lutym, czerwcu i październiku roku 2015) zebrała informacje zwrotne na temat różnych etapów procesu aktualizacji (np. uzyskiwania informacji o wdrożeniu modelu na szczeblu krajowym, opracowywania poziomów zaawansowania oraz pojęciowego modelu odniesienia).

Grupy Robocze Edukacja i Szkolenia 2020 są częścią Otwartej Metody Koordynacji, sposobem na współpracę Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich w rozwiązywaniu kluczowych wyzwań na poziomie krajowym i europejskim w dziedzinie edukacji. Ich zaangażowanie we wdrożenia ramy DigComp jest bardzo istotne, co zostało pokazane w rozdziale 5, który prezentuje szereg przykładów implementacji ramy DigComp na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Warto również wspomnieć, że Tematyczna Grupa Robocza, która pracuje nad zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (ICT and Education) zaaprobowała już wersję 1.0 Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli.

W listopadzie 2015 publicznie udostępniono dość stabilną wersję pojęciowego modelu odniesienia ramy DigComp 2.0 w Centrum Naukowym Wspólnego Centrum Badawczego[3], z terminem zgłaszania uwag do 15 marca 2016. Przez cały ten okres zbierano opinie za pomocą różnych środków – np. wywiadów, korespondencji mailowej, skonsolidowanych informacji zwrotnych od ministerialnych grup roboczych czy recenzentów zewnętrznych. Ponadto podczas dorocznego spotkania „Zarządzanie europejskimi ramami kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczości”, które odbyło się w lutym roku 2016, poinformowano zainteresowane strony o aktualizacji i poproszono o ich opinie.

 


[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm

[2] Zob. więcej na temat Grup Roboczych tu: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm

[3] https://ec.europa.eu/jrc/digcomp/

 

 

Kontakt