Home

|

Certyfikaty DIGCOMP

Certyfikaty DIGCOMP

0.1

ECDL w pełni zgodny z RAMĄ DIGCOMP

Logo - pokaż więcej

DIGCOMP jest ramą odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, zawierającą  opis 21 kompetencji ramowych (odniesienia), zgrupowanych w 5 obszarów kompetencji, w wersji 1.0 na 3 poziomach zaawansowania: podstawowym  A, średniozaawansowanym B i zaawansowanym C. Opis kompetencji cyfrowych ramy DIGCOMP cechuje się  wysokim poziomem ogólności, który ułatwiać ma zrozumienie, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie.

ECDL jest międzynarodowym systemem certyfikacji konkretnych umiejętności komputerowych, które wypełniają wszystkie obszary ramy DIGCOMP. Oferta egzaminacyjna ECDL Profile DIGCOMP, składająca się z wybranych  modułów spośród 4 modułów podstawowych ECDL BASE i 2 modułów średniozaawansowanych ECDL STANDARD, w 18 różnych wariantach, jest dedykowana kandydatom, zamierzającym poddać się certyfikacji umiejętności komputerowych zgodnej z DIGCOMP. Poszerzenie zakresu modułów o kolejne 6 z rodziny ECDL STANDARD daje możliwości uzyskiwania kolejnych wariantów certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP, różniących się przede wszystkim kompetencjami z obszaru Tworzenie treści.

Często pojawia się pytanie, który certyfikat ECDL Profile DIGCOMP pokrywa wszystkie 21 kompetencji z wszystkich 5 obszarów ramy DIGCOMP? Jeśli nie brać pod uwagę poziomu zaawansowania (czyli dopuszczamy niektóre kompetencje na poziomie A a inne na poziomie A+B) to takim certyfikatem jest 5-modułowy ECDL PROFILE DIGCOMP 14. Jeśli natomiast potrzebujemy potwierdzenia wszystkich 21 kompetencji na poziomie A+B, to takim certyfikatem jest 6-modułowy ECDL PROFILE DIGCOMP 16.

Zakres certyfikacji ECDL jest szerszy niż opisane w Ramie DIGCOMP 21 kompetencji cyfrowych, dlatego stworzono wiele wariantów certyfikatów, pozwalających na wypełnienie założeń podanych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.

Certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP  pozwalają zrealizować wytyczne certyfikacji umiejętności komputerowych, zgodne z Ramą DIGCOMP i nabywane w ramach szkoleń zgodnych z DIGCOMP, dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Tabela: Wypełnienie Ramy DIGCOMP modułami ECDL

tabela

0.2

ECDL Profile DIGCOMP - europejska certyfikacja kompetencji cyfrowych dla Polski

Logo - pokaż więcej

Kompetencje cyfrowe potwierdzić można odpowiednim certyfikatem, takim jak ECDL Profile DIGCOMP, który otrzymuje się po zdaniu określonych egzaminów. Certyfikatów kompetencji cyfrowych dostępnych jest wiele, jednakże najbardziej rozpowszechnionym i  najbardziej wiarygodnym pozostaje ECDL, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Można go zdawać w 150 krajach świata, w 41 językach, w tym w Polsce i po polsku. Około 12 milionów ludzi na świecie posiada certyfikat ECDL. Jest to certyfikat w pełni międzynarodowy i szeroko rozpoznawalny. Można powiedzieć, że certyfikat ECDL Profile DIGCOMP to europejska certyfikacja umiejętności komputerowych dla Polski.

 

Certyfikat ECDL Profile DIGCOMP – WZÓR

certyfikat1

Szczegółowe informacje na temat certyfikatu ECDL Profile DIGCOMP znaleźć można na stronie: http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-digcomp

Aby ułatwić dopasowanie  certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP do kompetencji zaplanowanych w projekcie szkoleniowym, przedstawiliśmy w poniższej tabeli wszystkie dotychczas zdefiniowane certyfikaty (dolny wiersz tabeli) na kanwie ramy kompetencji DIGCOMP. Na zielono zaznaczono te certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP, które wpisują się we wszystkie 13 kompetencji odniesienia z pierwszych 3 obszarów ramy na poziomie zaawansowania A+B. Na czerwono – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i/lub B; na fioletowo zaś – certyfikaty, które wpisują się we wszystkie 21 kompetencji odniesienia wszystkich 5 obszarów ramy na poziomie A i B. Kolorem niebieskim oznaczono wszystkie  inne certyfikaty.

Wysoka jakość i wiarygodność jest podstawą certyfikacji ECDL we wszystkich 150 krajach. Neutralność wobec producentów rozwiązań, których testy opracowane przez Fundację ECDL mogą dotyczyć, wiarygodność i jakość,  tworzą unikalną wartość certyfikacji ECDL. Akredytowane Centra Egzaminacyjne ECDL, producenci rozwiązań oraz Fundacja ECDL zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby zarówno osoby indywidualne jak i organizacje oraz społeczności skupione wokół ECDL wykorzystały jak najwięcej swojego doświadczenia, umiejętności i wiedzy. ECDL zapewnia najwyższą jakość certyfikacji umiejętności  komputerowych, na międzynarodowym poziomie, poprzez:

  • Standaryzowane Programy ECDL, dostępne we wszystkich lokalizacjach
  • Jednolite rejestrowanie, informowanie i obsługiwanie Kandydatów
  • Akredytację wszystkich Centrów  i Laboratoriów  Egzaminacyjnych ECDL
  • Dbanie o standardy, szczególnie te dotyczące przeprowadzania egzaminów
  • Certyfikację ECDL opierającą się na testach, odpowiadających przyjętym standardom
  • Formalne zatwierdzanie programów szkoleń i treści podręczników, poprzez akredytację „Zgodny z ECDL”
  • Przyznawanie certyfikatów ECDL na takich samych zasadach we wszystkich krajach, w standardowym formacie
  • Systemy, które wspierają proces implementacji oraz zarządzania egzaminami i informacjami o Kandydatach

Certyfikat Jakości

certyfikat2

 

 

Kontakt