Home

|

Podrozdział 4.2

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Podrozdział 4.2


Porównanie zmian


 DigComp 2.0 zachowuje tę samą ogólną strukturę 5 obszarów kompetencji, jaka występowała w DigComp 1.0. Tabela 3 pokazuje zmiany nazw obszarów kompetencji kursywą.

Tabela 3 Obszary Kompetencji oparte na DigComp 1

tabela 3

Warto zauważyć, że podział na obszary i kompetencje ramowe jest sztuczny i w rzeczywistości różne obszary i kompetencje często nakładają się i nawiązują do siebie. Również charakter obszarów nie zawsze jest podobny (zob. Tabela 3, kolumna po lewej). Prawdopodobnie obszar „Rozwiązywanie problemów” jest najbardziej przekrojowy ze wszystkich i dlatego kompetencje, które obejmuje można znaleźć we wszystkich innych obszarach, jak to pokazano w poprzednim raporcie (JRC-IPTS, 2013, rozdział 2.1, s.11):

(…) obszar kompetencji „Informacja” (obszar 1.) obejmuje kompetencję ramową „Ocena informacji”, która jest częścią wymiaru poznawczego w rozwiązywaniu problemów. Komunikacja i tworzenie treści zawierają wiele elementów rozwiązywania problemów (interakcja, współpraca, opracowywanie treści, integracja i ponowne opracowywanie treści, programowanie…).  Mimo  umieszczenia  elementów  rozwiązywania  problemów w odpowiednich obszarach kompetencji, okazało się konieczne utworzenie odrębnego obszaru dotyczącego rozwiązywania problemów, ze względu na znaczenie jakie przypisywane jest temu aspektowi w technologii i praktykach cyfrowych. Należy zauważyć, że niektóre z kompetencji wymienionych w obszarach od 1 do 4 można także zmapować do obszaru 5.

Sposób numeracji obszarów kompetencji DigComp 2.0 jest taki sam jak w wersji 1.0, tj. od 1 do 5.

Wzrost numeracji nie oznacza rosnących osiągnięć lub jakiegokolwiek innego rodzaju hierarchii. Wszystkie kompetencje ramowe w danym obszarze wykorzystują schemat numeracji składający się z sekwencji dwóch cyfr (np. 1.3): pierwsza wskazuje obszar kompetencji, a druga wskazuje kompetencje ramowe (obszar.kompetencja ramowa).

Na koniec należy podkreślić, że rama DigComp ma charakter bardziej opisowy niż normatywny. Niektóre aspekty kompetencji cyfrowych mogą obejmować kwestie prawne i etyczne, na przykład kwestie związane z nielegalnym dzieleniem się zastrzeżonymi treściami cyfrowymi. Osoba, która angażuje się w to niezgodne z prawem działanie może być kompetentna i świadoma łamania prawa autorskiego oraz zasad. Dlatego też w tej ramie aspekty etyczne zawarte są w pojęciu kompetencji (tj. raczej w kategoriach wiedzy niż prawidłowego zachowania). Innymi słowy podnosimy tę kwestię, ale uważamy, że zdefiniowanie tej kompetencji w sposób bardziej normatywny zależy od poszczególnych wdrożeń, jeśli ich twórcy sobie tego życzą. Ponadto charakter opisowy stosuje się również, gdy dostosowujemy interwencje (np. planowanie procesu dydaktycznego i opracowanie programów nauczania), tak aby pasowały do konkretnych potrzeb grup docelowych. Zamiast bezpośredniego transponowania ramy DigComp do rzeczywistych działań w zakresie kształcenia lub wykorzystywania jej do mierzenia wydajności uczniów jako takiej, powinna ona być stosowana jako rama odniesienia.

W tabeli 4 kompetencje w wersjach 1.0 i 2.0 pokazano obok siebie, aby ułatwić ich porównanie. Pozwala to nam zobaczyć, jakie zmiany zaszły na etapie 1. aktualizacji. Zmiany te były wynikiem szczegółowych prac, przeprowadzonych w celu odzwierciedlenia zakresu poszczególnych kompetencji (zob. Aneks 1 – Ilustracje aktualnych zmian). Wprowadzone modyfikacje będą później odzwierciedlone na etapie 2. aktualizacji poprzez przykłady wiedzy, umiejętności i postaw, dotyczących każdej kompetencji ramowej (Wymiar 4.).

 

 

Tabela 4_Porównanie opisów kompetencji ramowych w wersji 1.0 i 2.0[1]

tabela 4

[1] Nazwy i opisy kompetencji ramowych w DigComp 1.0 w całym raporcie zgodne z tłumaczeniem, zawartym w załączniku nr 2 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 czerwca 2015 r.

Kontakt