Home

|

Szkolenia z DIGCOMP

Szkolenia z DIGCOMP

0.1

Dostępne szkolenia i kursy dofinansowywane z EFS w perspektywie 2014-2020

Logo - pokaż więcej

Poprzez odbycie szkolenia, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w perspektywie 2014-2020, podnoszącego wiedzę i umiejętności komputerowe, odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP, można nabyć kompetencje cyfrowe a następnie, poprzez certyfikację umiejętności komputerowych, potwierdzić je odpowiednim certyfikatem, np. Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL – ECDL Profile DIGCOMP.

Certyfikat, uzyskany po zdaniu egzaminu, potwierdza kompetencje, których jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretną instytucję certyfikującą. Zapewnienie jakości procesu walidacji efektów uczenia się, realizowanego przez instytucje walidujące, jest warunkiem koniecznym do wydawania wiarygodnego dokumentu, poświadczającego uzyskane kwalifikacje.

Instytucją certyfikującą dla certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP jest Fundacja ECDL z Irlandii. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jej imieniu funkcję tę pełni Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako ECDL Polska. Polskie Towarzystwo Informatyczne wymienione jest jako instytucja certyfikująca w przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rozwoju i Instytut Badań Edukacyjnych „Podstawowych informacjach dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” z dnia 26 kwietnia 2016 roku (link).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR) -ogólnodostępną, bezpłatną platformę, dostępną pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, zawierającą oferty usług szkoleniowych, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, coachingu i innych. PARP od wielu lat realizuje działania świadomościowe, promocyjne i informacyjne, mające na celu zwiększenie zdolności pracodawców i pracowników do zmian i ciągłego podnoszenia kompetencji.

Warto wspomnieć, że akredytacja Centrum Egzaminacyjnego ECDL znalazła się na liście certyfikatów/akredytacji (poz. 9), potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

0.2

Materiały szkoleniowe ECDL zgodne z Ramą DIGCOMP

Logo - pokaż więcej

ATForum Damian Dmuchowski, Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ECDL, we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym, Operatorem Krajowym Fundacji ECDL w Polsce, wydało publikację książkową pt. „Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?”. Podręcznik ten przeznaczony jest dla osób początkujących, przygotowujących się do uzyskania jednego z certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP.

Materiał zawarty w podręczniku całkowicie odzwierciedla zagadnienia określone w sylabusach ECDL wraz z rozszerzeniami. Zapewnia to pełne pokrycie Ramy DIGCOMP na poziomach podstawowym A i średniozaawansowanym B, zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych, realizowanych w obszarze edukacji w ramach PO WER i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie 2014-2020.

Podręcznik stanowi idealne uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas szkoleń z obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office. Może być również wykorzystywany jako pomoc dla kandydatów przygotowujących się do egzaminów w Programie Certyfikacji Fundacji ECDL, określonym w tytule podręcznika (ECDL Profile DIGCOMP). Wszelkie pytania i ćwiczenia zawarte w podręczniku odnoszą się wyłącznie do publikacji, nie stanowią i nie odnoszą się do certyfikacji ECDL.

Materiały zawarte w podręczniku mogą być wykorzystane na szkoleniach, w ramach e-learningu czy w ramach samodzielnej nauki. Opanowanie treści zawartych w podręczniku nie stanowi certyfikacji umiejętności komputerowych, zgodnych z ramą DIGCOMP. Proces certyfikacji ECDL może odbywać się tylko w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL.

Szczegóły na temat zdawania testów w ramach Programu Certyfikacji Fundacji ECDL można znaleźć na stronie Operatora Krajowego Fundacji ECDL w Polsce www.ecdl.pl lub na stronie Fundacji ECDL www.ecdl.org.

Podręcznik „Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?” obejmuje następujące moduły:

  • Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem.
  • Moduł B2. Podstawy pracy w sieci.
  • Moduł B3. Przetwarzanie tekstów.
  • Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne.
  • Moduł S3. IT Security.
  • Moduł S9. Rozwiązywanie problemów.

Moduły base

B1

Podstawy pracy

z komputerem

B2

Podstawy pracy

w sieci

B3

Przetwarzanie tekstów

B4

Arkusze kalkulacyjne

Moduły standard

S3

IT Security

S9

Rozwiązaywanie problemów

Kontakt