Home

|

Rozdział 5

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Rozdział 5


Wykorzystanie i stosowanie ramy DigComp


Od momentu powstania rama DigComp została dobrze przyjęta przez różnych interesariuszy.To wszechstronne narzędzie jest wykorzystywane do rozmaitych celów. W tym rozdziale (jak pokazano na Rysunku 2), klasyfikujemy trzy różne zastosowania ramy – w kontekście edukacji, szkolenia i zatrudnienia – w następujący sposób:

1) formułowanie i wsparcie polityki,

2) planowanie procesu dydaktycznego dla edukacji, szkoleń i zatrudnienia,

3) ocena i certyfikacja

Interesariuszami wdrożenia ramy DigComp są decydenci, władze odpowiedzialne za edukację i zatrudnienie na poziomie krajowym oraz regionalnym, publiczne i prywatne instytucje szkoleniowe oraz podmioty trzeciego sektora, które umożliwiają kształcenie i szkolenia.

Rysunek 2: Różne zastosowania wymagają różnych typów implementacji [1].

Aby umożliwić dzielenie się dobrymi praktykami i zaoferować możliwości partnerskiego uczenia się przy okazji implementacji ramy DigComp, w roku 2015 na stronie internetowej Centrum Naukowego Wspólnego Centrum Badawczego utworzono Galerię Implementacji [2]. Podmioty, które wykorzystują ramę DigComp mogą samodzielnie wprowadzić do Galerii raporty będące podsumowaniem stanu wdrożenia projektu w danym czasie. Celem Galerii Implementacji jest pokazanie przykładów wykorzystania ramy w całej Europie. Te praktyki nie powinny jednak być uważane jako z definicji najlepsze. W niniejszym rozdziale opiszemy kilka zastosowań ramy przez różnych interesariuszy,  w trzech wyżej wymienionych kategoriach (zob. również mapę w Aneksie 4), co nie stanowi jednak wyczerpującego przeglądu implementacji DigComp. Pokażemy również kilka przykładów prac instytucji i projektów na poziomie europejskim.

 

5.1 Zastosowanie: formułowanie i wsparcie polityki

5.2 Zastosowanie: planowanie procesu dydaktycznego

5.3 Zastosowanie: narzędzie oceny

5.4 Podobne prace i projekty

5.5 Tłumaczenia na inne języki

 

 

[1] Drobne zmiany w stosunku do oryginalnego raportu, wprowadzone za zgodą Autorów

[2] https://ec.europa.eu/jrc/digcomp/implementation

 

 

Kontakt