Home

|

Rozdział 6

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Rozdział 6


Wnioski i kolejne kroki


Wersję 1.0 ramy DigComp wydano w roku 2013. Od tego czasu pojawiło się wiele implementacji na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, z których niektóre wymieniono w niniejszym raporcie. Ponieważ jednak cyfryzacja w różnych aspektach naszej pracy, edukacji i społeczeństwa nadal ewoluuje, pojawiła się potrzeba, aby zaktualizować pojęcia i słownictwo ramy DigComp. Do osiągnięcia tego celu wybrano podejście dwuetapowe.

Pierwszy krok – uaktualnienie pojęciowego modelu odniesienia – opisano w niniejszym raporcie. Przedstawia on pojęciowy model odniesienia DigComp z jego 21 zaktualizowanymi opisami kompetencji ramowych. Raport omawia szczegółowo wszystkie zmiany i głębiej zapoznaje czytelnika z nowym słownictwem. Podano też wiele przykładów implementacji na szczeblu krajowym i europejskim w celu zilustrowania różnorodności sposobów wykorzystania.

Drugi krok – wprowadzenie bardziej szczegółowych poziomów zaawansowania z przykładami wiedzy, umiejętności i postaw dla każdej z 21 kompetencji ramowych – zostanie zatwierdzony pod koniec roku 2016.

W latach 2016-2018 Wspólne Centrum Badawcze (JRC) będzie nadal monitorować implementację ramy DigComp na poziomie regionalnym i krajowym (zob. Galerię implementacji[1]) i zadba, aby była ona aktualna i istotna strategicznie w przyszłości.

Ponadto Wspólne Centrum Badawcze nadal będzie prowadzić prace nad ramami kompetencji w obszarach edukacji i szkoleń, zatrudnienia i kształcenia ustawicznego. Przykłady obejmują Ramę Kompetencji Przedsiębiorczości dla Obywateli (EntreComp[2], zob. również Bacigalupo et al., 2016), Europejskie Ramy Cyfrowo Kompetentnych Organizacji Edukacyjnych (DigCompOrg[3]), Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Nauczycieli i Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Konsumentów[4]. Te ramy kompetencji, a zwłaszcza rama DigComp 2.0, mają na celu wspieranie inicjatyw związanych z umiejętnościami cyfrowymi z myślą o docelowym zwiększeniu umiejętności cyfrowych w populacji, umożliwiając w ten sposób głębszy udział w naszym cyfrowym społeczeństwie i gospodarce cyfrowej dla większej liczby osób.

 

[1] https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation

[2] https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/

[3] https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg

[4] https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompconsumersconsumers

Kontakt