Home

|

Podrozdział 5.3

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Podrozdział 5.3


Zastosowanie: narzędzie oceny


Narzędzia do oceny własnych kompetencji cyfrowych stanowią jeden z najbardziej widocznych obszarów wszystkich implementacji ramy DigComp. Różni interesariusze zastosowali ramę DigComp jako publicznie i bezpłatnie używane narzędzie. Jedną z pierwszych implementacji dostępną od roku 2012 jest test on-line o nazwie Skillage. Został on opracowany przez Telecentre Europe, aby ocenić znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wśród młodych ludzi w środowisku pracy. Rezultatem testu jest publikacja „Raport Skillage”, która może zostać wykorzystana w celu poprawy umiejętności w ramach lokalnej sieci Telecentre Europe. W roku 2014 dodano do tego narzędzia nowe pytania oceniające i obecnie obejmuje ono pięć obszarów pojęciowego modelu odniesienia ramy DigComp.

Prowadzony przez rząd baskijski w Hiszpanii projekt Ikanos był kolejną wczesną implementacją (2014) tabeli samooceny ramy DigComp. Ikanos oferuje bezpłatne narzędzie diagnostyczne do oceny własnych kompetencji cyfrowych[1]. Po wykonaniu 15-minutowego testu online udostępniana jest ocena w prostym formacie. To narzędzie online jest oparte na pięciu obszarach ramy DigComp. Wyniki można wydrukować i zapisać, dzięki czemu każdy użytkownik może na przykład porównać swoje wyniki z kolejnych lat. Aplikacja pozwala również zidentyfikować możliwości szkolenia (np. przez Telecentra). To narzędzie diagnostyczne może być także wykorzystywane przez instytucje edukacyjne w kraju Basków, dając na przykład przegląd kompetencji cyfrowych na poziomie organizacyjnym.

Latem 2015 roku Europass CV[2] uruchomiło narzędzie online dla osób poszukujących pracy, umożliwiające ocenę własnych kompetencji cyfrowych oraz dołączenie wyników do CV. Narzędzie wykorzystuje pięć obszarów ramy DigComp w łatwym w obsłudze formularzu samooceny. Aplikacja jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

Tabela 6: Przykłady ramy DigComp jako narzędzia oceny i sposobu wykorzystania poziomów zaawansowania.

Ostatnim przykładem jest narzędzie oceny kompetencji cyfrowych online opublikowane przez Guadalinfo[3] pod koniec roku 2015. Guadalinfo to sieć telecentrów zorganizowanych przez władze lokalne i regionalne Regionu Andaluzji (Hiszpania), z ponad 760 ośrodkami, które oferują bezpłatny dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych dla mieszkańców Andaluzji. Guadalinfo zapewnia oparte na ramie DigComp narzędzie samooceny, umożliwiające połączenie wyników oceny z możliwościami szkoleniowymi w zakresie kompetencji cyfrowych, w których zidentyfikowano braki.

Dostarczanie testów i certyfikacji na podstawie ramy DigComp jest jednym z najnowszych zastosowań modelu DigComp. Fundacja ECCC w Polsce promuje i rozpowszechnia rozwój kompetencji cyfrowych i IT, czego przykładem jest tłumaczenie i promocja raportu z roku 2013[4] na temat ramy DigComp. ECCC zapewnia również walidację kompetencji cyfrowych i IT obywateli (np. uczniów, studentów, zatrudnionych, bezrobotnych, osób poszukujących pracy). Standard walidacji kompetencji cyfrowych ECCC, który jest wykorzystywany w procesie certyfikacji opiera się na walidacji obszarów ramy DigComp. Innym przykładem jest ACTIC[5] – system akredytacji kompetencji informatycznych funkcjonujący w regionie Katalonii (Hiszpania) od roku 2005 – nad którym niedawno rozpoczęto prace mające na celu lepsze dostosowanie go do modelu ramy DigComp.

Od roku 2017 rama DigComp będzie również wykorzystywana do oceny uczniów w Estonii. Kompetencje cyfrowe uczniów 9 klasy będą po raz pierwszy oceniane z pomocą ramy DigComp. Jest to kontynuacja prac z roku 2014, kiedy to termin „kompetencje cyfrowe” dodano do narodowego programu nauczania. Grupa ekspertów, której zadaniem jest stworzenie instrumentu oceny opiera swoją pracę o ramy DigComp i narodowy program nauczania. Prace te nadzoruje Fundacja Technologii Informatycznej dla Edukacji (HITSA).

 

 

 

[1http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-en

[2http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/

[3https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose/

[4http://www.digcomp.pl/

[5http://acticweb.gencat.cat/es/index.html

Kontakt